POLITYKA COOKIES

Poniższa Polityka Cookies określa zasady zapisywania i uzyskiwania dostępu do danych na Urządzeniach Użytkowników korzystających z Serwisu do celów świadczenia usług drogą elektroniczną przez Administratora Serwisu.

§ 1 DEFINICJE
 • Serwis - serwis internetowy działający pod adresem kologornik.pl

 • Serwis zewnętrzny - serwis internetowe partnerów, usługodawców lub usługobiorców Administratora

 • Administrator - firma Koło Górnik, prowadząca działalność pod adresem: ul. Sportowa 3, o nadanym numerze identyfikacji podatkowej (NIP): 7711026061, świadcząca usługi drogą elektroniczną za pośrednictwem Serwisu oraz przechowująca i uzyskująca dostęp do informacji w urządzeniach Użytkownika

 • Użytkownik - osba fizyczna, dla której Administrator świadczy usługi drogą elektroniczna za pośrednictwem Serwisu.

 • Urządzenie - elektroniczne urządzenie wraz z oprogramowaniem, za pośrednictwem, którego Użytkownik uzyskuje dostęp do Serwisu

 • Cookies (ciasteczka) - dane tekstowe gromadzone w formie plików zamieszczanych na Urządzeniu Użytkownika

§ 2 RODZAJE COOKIES
 • Cookies wewnętrzne - pliki zamieszczane i odczytywane z Urządzenia Użytkownika przes system teleinformatyczny Serwisu

 • Cookies zewnętrzne - pliki zamieszczane i odczytywane z Urządzenia Użytkownika przez systemy teleinformatyczne Serwisów zewnętrznych

 • Cookies sesyjne - pliki zamieszczane i odczytywane z Urządzenia Użytkownika przez Serwis lub Serwisy zewnętrzne podczas jednej sesji danego Urządzenia. Po zakończeniu sesji pliki są usuwane z Urządzenia Użytkownika.

 • Cookies trwałe - pliki zamieszczane i odczytywane z Urządzenia Użytkownika przez Serwis lub Serwisy zewnętrzne do momentu ich ręcznego usunięcia. Pliki nie są usuwane automatycznie po zakończeniu sesji Urządzenia chyba że konfiguracja Urządzenia Użytkownika jest ustawiona na tryb usuwanie plików Cookie po zakończeniu sesji Urządzenia.

§ 3 BEZPIECZEŃSTWO
 • Mechanizmy składowania i odczytu - Mechanizmy składowania i odczytu Cookies nie pozwalają na pobierania jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z Urządzenia Użytkownika. Przeniesienie na Urządzenie Użytkownika wirusów, koni trojańskich oraz innych robaków jest praktynie niemożliwe.

 • Cookie wewnętrzne - zastosowane przez Administratora Cookie wewnętrzne są bezpieczne dla Urządzeń Użytkowników

 • Cookie zewnętrzne - za bezpieczeństwo plików Cookie pochodzących od partnerów Serwisu Administrator nie ponosi odpowiedzialności. Lista partnerów zamieszczona jest w dalszej części Polityki Cookie.

§ 4 CELE DO KTÓRYCH WYKORZYSTYWANE SĄ PLIKI COOKIE
 • Usprawnienie i ułatwienie dostępu do Serwisu - Administrator może przechowywać w plikach Cookie informacje o prefernecjach i ustawieniach użytkownika dotyczących Serwisu aby usprawnić, polepszyć i przyśpieszyć świadczenie usług w ramach Serwisu.

 • Marketing i reklama - Administrator oraz Serwisy zewnętrzne wykorzystują pliki Cookie do celów marketingowych oraz serwowania reklam Użytkowników.

 • Dane statystyczne - Administrator oraz Serwisy zewnętrzne wykorzystuje pliki Cookie do zbirania i przetwarzania danych statystycznych takich jak np. statystyki odwiedzin, statystyki Urządzeń Użytkowników czy statystyki zachowań użytkowników. Dane te zbierane są w celu analizy i ulepszania Serwisu.

 • Serwowanie usług multimedialnych - Administrator oraz Serwisy zewnętrzne wykorzystuje pliki Cookie do serwowania Użytkownikom usług multimedialnych.

 • Usługi społecznościowe - Administrator oraz Serwisy zewnętrzne wykorzystują pliki Cookie do wsparcia usług społecznościowych

§ 5 SERWISY ZEWNĘTRZNE

Administrator współpracuje z następującymi serwisami zewnętrznymi, które mogą zamieszczać pliki Cookie na Urządzeniach Użytkownika:

 • Google Analytics

 • Google AdSense

 • Google AdWords

 • Google+

 • Facebook

 • Twitter

 • Youtube

 • Vimeo

§ 6 MOŻLIWOŚCI OKREŚLANIA WARUNKÓW PRZECHOWYWANIA I UZYSKIWANIA DOSTĘPU NA URZĄDZENIACH UŻYTKOWNIKA PRZEZ SERWIS I SERWISY ZEWNĘTRZNE
 • Użytkownik może w dowolnym momencie, samodzielnie zmienić ustawienia dotyczące zapisywania, usuwania oraz dostępu do danych zapisanych plików Cookies

 • Informacje o sposobie wyłączenia plików Cookie w najpopularniejszych przeglądarkach komputerowych i urządzeń mobilnych dostępna są na stronie: jak wyłączyć cookie.

 • Użytkownik może w dowolnym momencie usunąć wszelkie zapisane do tej pory pliki Cookie korzystając z narzędzi Urządzenia Użytkownika za pośrednictwem którego Użytkowanik korzysta z usług Serwisu.

§ 7 WYMAGANIA SERWISU
 • Ograniczenie zapisu i dostępu do plików Cookie na Urządzeniu Użytkownika może spowodować nieprawidłowe działanie niektórych funkcji Serwisu.

 • Administrator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za nieprawidłowo działające funkcje Serwisu w przypadku gdy Użytkownik ograniczy w jakikolwiek sposób możliwość zapisywania i odczytu plików Cookie.

§ 8 ZMIANY W POLITYCE COOKIE
 • Administrator zastrzega sobie prawo do dowolnej zmiany niniejszej Polityki Cookie bez konieczności informowania o tym użytkowników.

 • Wprowadzone zmiany w Polityce Cookie zawsze będą publikowane na tej stronie.

 • Wprowadzone zmiany wchodzą w życie w dniu publikacji Polityki Cookie.

ul. Sportowa 3
97-400 Bełchatów

723-663-911
[email protected]

Marcin Słok
Kategoria:

Walne Zgromadzenie Członków Koła Górnik Nr 3  w Bełchatowie odbyło się w dniu 6 luty 2022 roku.
Według załączonej listy obecności, na sali było obecnych 36 członków Koła.
Z ramienia Zarządu Okręgu w zebraniu uczestniczył Kol.: Stefan Fuz
W zebraniu uczestniczyli również:
Wiceprezydent Miasta Bełchatowa Dariusz Matyśkiewicz i Łukasz Politański
Prezes Koła Nr 1 Miejskie Kol.: Daniel Głuchowski
Wiceprezes Koła Nr 4 Megawat Kol.: Marcin Zając
Członków Koła PZW Nr 3  w Bełchatowie
Wiceprezes Koła Nr 4 Megawat Kol.: Marcin Zając

Porządek obrad obejmował:
1. Otwarcie zebrania.
2. Wybór Przewodniczącego i Prezydium Zgromadzenia.
3. Zatwierdzenie porządku i regulaminu obrad.
4. Wybór Komisji Mandatowej oraz Komisji Uchwał i Wniosków.
5. Wręczenie odznaczeń i wyróżnień.
6. Sprawozdanie Komisji Mandatowej stwierdzające zdolność Zgromadzenia do podejmowania uchwał.
7. Przedstawienie sprawozdań z rocznej działalności władz i organów Koła.
8. Dyskusja i podjęcie uchwał w sprawie złożonych sprawozdań.
9. Projekt planu pracy i preliminarza finansowego Koła na 2022 r.
10.Podjęcie uchwał w sprawach:
- planu pracy Koła na 2022    r.,
- preliminarza finansowego Koła na 2022 rok,
12.Wręczenie nagród w rocznych konkursach „największa ryba” i „wędkarz roku”.
13.Wolne wnioski - dyskusja.
14.Sprawozdanie Komisji Uchwał i Wniosków – przedstawienie projektów uchwał.
15.Podjęcie uchwał.
16.Zakończenie obrad.

Sprawozdanie z działalności Zarządu Koła nr 3 GÓRNIK za 2021 rok.

  Był to szczególny rok z uwagi na pandemię i ograniczenia z nią związane. Zarząd przestrzegał rygorów z pandemi Covid 19. Realizację Planu Zawodów i  Imprez rozpoczęto w maju. Podstawą do pracy były zadania przyjęte w planie pracy i planie imprez zawodów sportowych na 2021 rok. Zrealizowano grant-umowę zlecone z Prezydentem Miasta Bełchatowa tj. Gruntowy Puchar Prezydenta Miasta Bełchatowa oraz ze Starostwem sprzątanie Zbiorników Winek i Kamień. W całości zrealizowaliśmy zadania z zakresu GRW związane z ochrona ryb i wód, zarybianiem oraz zagospodarowaniem terenów w tym utrzymaniem wiat na zbiornikach wewnętrznych. W uzgodnieniu z kopalnią prowadziliśmy zarybianie zbiorników oraz ochronę wód.

1.Ochrona wód i zarybianie.
W 2021 roku Komisja Zarybieniowa Koła nr 3 Górnik realizowała zadania z zakresu GRW przy współpracy z Kołami PZW nr 1 i 4 z Bełchatowa. Uzyskane środki na zarybianie były przeznaczone na zarybianie zbiorników wewnętrznych Koła nr 3 Górnik tj; Kamień, Winek, Chabielice i Północny.
Zgodnie przyjętym Planem Zarybieniowym Komisja Zarybieniowa zrealizowała zakup materiału zarybieniowego oraz przeprowadziła zarybianie. Jesienne zarybianie rozpoczęto 19 października a zakończono 22 listopada 2021 roku – realizując przyjęty plan. Łącznie w 2021 roku  wpuszczono 6782 kg ryb z przewagą karpia, lina, karasia pospolitego, amura, leszcza i okonia oraz 15 tys. szt.  narybku letniego sandacza .
Jesienna akcja zarybieniowa była realizowana wspólnie z przedstawicielami komisji zarybieniowych z Kół PZW Miejskie, Megawat i Górnik.

2.Społeczna Straż Rybacka ,
W 2021 roku Społeczna Straż Rybacka Koła Górnik realizowała zaplanowane zadania i kontrole pod przewodnictwem Komendanta Powiatowego/Grupowego Kol. Zenona Szymaniaka w składzie: Grzegorz Górski, Paweł Wojtczak, Paweł Duda, Andrzej Bartłomiejczyk, Antoni Florczyk, Piotr Sobutkowski, Tomasz Stasiak i Łukasz Wojtczak.
Kontrole prowadzono Volkswagenem Transporterem T-5 zakupionym że środków Koła nr 3 Górnik i dotacji ze Starostwa w Bełchatowie.
Realizowano uzgodnione z Komendantem Powiatowym SSR wspólne kontrole z Kołami PZW nr 1 i 4 z Bełchatowa oraz Państwowa Strażą Rybacką.
Koledzy strażnicy pomagali przy pracach porządkowych i remontowych na zbiornikach oraz przy jesiennym zarybianiu. W 2021 roku zrealizowaliśmy 46  kontrole w tym wspólne z Kołem Miejskim i Megawat oraz interwencyjne z Ochroną Kopalni i Państwową Strażą Rybacką.


3.Działalność z młodzieżą ,
Ubiegły rok był trudny, a zadania zrealizowaliśmy w ograniczonym zakresie. Nie zrealizowano grantu-pracy z dziećmi i młodzieżą w ramach szkółki ekologiczno-wędkarskiej. Nie odbyła się spartakiada i biwak dla dzieci i młodzieży.
W dniu 30 maja z okazji zbliżającego się Międzynarodowego Dnia Dziecka Koło Górnik zaprosiło najmłodszych adeptów wędkarstwa wraz z rodzinami na Festyn Wędkarski zorganizowany na terenie Ośrodka Sportu i Rekreacji Wawrzkowizna. W festynie uczestniczyło 22 dzieci wraz z rodzicami i dziadkami. W programie przygotowano zawody wędkarskie na spławik oraz rozwiązywanie testów o tematyce wędkarsko – ekologiczne.
W grudniu zarząd koła ufundował trzy świąteczne paczki, które przekazano uczniom z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 9 w Bełchatowie w obecności dyrekcji szkoły.

3.Sport wędkarski i rekreacja.
Sport wędkarski i rekreacja były realizowane zgodnie z przyjętym planem imprez i zawodów wędkarskich na 2021 rok. W omawianym roku zawody organizował Kapitanat Sportowy Koła wraz z Zarządem pod przewodnictwem Wiceprezesa Grzegorza Górskiego Mariana Wagnera. Kontynuowaliśmy nocne zawody gruntowe na Słoku, Winku  i Wawrzkowiźnie. Odbył się kolejny maraton wędkarski na Zalewie Cieszanowice oraz noworoczne towarzyskie spotkanie na Strudze Aleksandrowskiej połączone z konkursem o Puchar Dyrektora Oddziału KWB Bełchatów.

Mistrzami Koła w dyscyplinie spławikowej seniorów zostali:
- Marek Bąkowicz – mistrz Koła
- Tadeusz Wnuk – pierwszy wicemistrz Koła
- Bożena Wnuk – drugi wicemistrz Koła

Mistrzami Koła w dyscyplinie spinningowej seniorów zostali:
- Marian Wagner – mistrz Koła
- Leszek Łukaszyk – pierwszy wicemistrz Koła
- Roman Matysiuk– drugi wicemistrz Koła

Mistrzem Koła w dyscyplinie gruntowej Feeder  OPEN został:
- Tadeusz Wnuk – mistrz Koła
- Krzysztof Majda – pierwszy wicemistrz Koła
- Henryk Florczyk - pierwszy wicemistrz Koła

Prezes Marcin Słok oraz Wiceprezydent Dariusz Matyśkiewicz wręczyli nagrody w postaci statuetek w konkursie: „Największa Ryba” i „Wędkarz Roku”

Wyniki konkursu: „Największa Ryba”
Kol. Katarzyna Woźniak – boleń 4,16 kg
Kol. Łukasz Walaszko – tołpyga 16,5 kg

 Wyniki  corocznego konkursu Wędkarz Roku 2021
Spławik
Kat. senior
1 m. Wnuk Tadeusz,
2 m. Zywert Grzegorz.
3 m. Wojciechowski Grzegorz..
Spinning
Kat. senior
1 m. Łukaszyk Leszek
2 m. Marian Wagner.
3m. Florczyk Henryk.
Grunt
Kat. senior
1 m. Franek Jacenty.
4 m. Florczyk Stanisław.
5 m. Dyderski Dariusz

Za wieloletni wkład i działalność społeczną w strukturach Koła PZW Nr 1 Górnik, Zarząd Koła udekorował Kol.:
Antoniego Florczyka – statuetką  z tytułem „Honorowego Prezesa Koła”
Pamiątkowe statuetki otrzymali Kol.:
Grzegorz Górski, Marian Wagner, Andrzej Bartłomiejczyk, Zenon Szymaniak, Zbigniew Karda, Tadeusz Stępień, Jacenty Franek, Grzegorz Próba, Jan Kaczmarkiewicz.
Dekoracji dokonali Prezes Kol. Marcin Słok oraz Wiceprezydent Dariusz Matyskiewicz.

Zapraszamy do galerii: